Tài khoản ngân hàng

Quý khách có thể chuyển khoản cho HALLO bằng các tài khoản sau:

✔ TÀI KHOẢN HALLO

➊ STK:
➋ STK:
➌ STK:
➍ STK:
➎ STK:
➏ STK:

Lưu ý: Trước và sau khi chuyển khoản Quý Khách vui lòng thông báo với bộ phần kế toán

[/col] [/row] [/section]